Linh Dị

Ngạc Mộng Kinh Tập

Hung Linh Bí Văn Lục

Nại Hà Kiều Chi Chủ

Cốt Chu Ký