Kỳ Huyễn

Vu Sư: Vong Linh Quật Khởi

Hắc Long Quốc Độ

Hồng Viêm Quân Chủ